Ana Sayfa GÜNDEM 12 Eylül 2022 222 Görüntüleme

BAŞKAN EVSEN “AHİLİK TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA EN İYİ ŞEKİLDE TANITILMALIDIR”

Ela­zığ Kah­ve­ci­ler ve Kı­ra­at­ha­ne­ci­ler Odası (EKKOB) Baş­ka­nı Fer­hat Evsen 12-18 Eylül ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­cak olan 35. Ahi­lik Haf­ta­sı kut­la­ma­la­rı do­la­yı­sıy­la bir mesaj ya­yım­la­dı.
Ela­zığ Kah­ve­ci­ler ve Kı­ra­at­ha­ne­ci­ler Odası (EKKOB) Baş­ka­nı Fer­hat Evsen, Ahi­li­ğin Tür­ki­ye’de ve dün­ya­da en iyi şe­kil­de ta­nı­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
Evsen, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, 35. Ahi­lik Haf­ta­sı kut­la­ma­la­rı­nın 12-18 Eylül ta­rih­le­ri ara­sın­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ni ha­tır­lat­tı. Evsen, haf­ta­nın fes­ti­val ha­va­sın­da ge­çe­ce­ği­ne inan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Evsen açık­la­ma­sın­da; “Büyük bir he­ye­can­la Ahi­lik Bay­ra­mı’nı ya­şat­mak is­ti­yo­ruz. Bu bay­ra­mın asıl sa­hi­bi es­naf­tır, halk­tır. Es­naf­lar ola­rak bay­ra­mı­mı­za sahip çık­ma­lı, Ahi­li­ği önce Tür­ki­ye’ye sonra dün­ya­ya ta­nıt­ma­lı­yız.
Ahi­nin ke­li­me an­la­mı “kar­de­şim” demek olup “eli açık, yar­dım­se­ver” an­la­mı da bu­lun­mak­ta­dır. Ahi­lik Sel­çuk­lu­lar za­ma­nın­da ku­ru­lan ve ciddi pren­sip­le­ri olan esnaf ör­gü­tü­dür. Bir nevi za­ma­nı­nın ti­ca­ret ve sanat odası sa­yı­lır.
Ahi­lik­te es­naf­la­rın ti­ca­ret ah­la­kı ko­nu­sun­da bir takım düs­tur­lar çer­çe­ve­sin­de ha­re­ket et­me­si ge­re­kir. Bu örgüt za­ma­nın gözde dü­şün­ce adamı ve ka­na­at ön­de­ri du­ru­mun­da olan Hacı Bek­ta­şi Veli Haz­ret­le­ri­nin tav­si­ye­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ku­rul­muş, or­ga­ni­zas­yo­nun fel­se­fi ya­pı­sı ah­la­ki ve in­sa­ni pren­sip­ler­le oluş­tu­rul­muş­tur. Ku­ru­cu­su Ahi Ev­ran­dır. Daha önce Arap­lar ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Fü­tüv­vet Teş­ki­la­tı örnek alı­na­rak ya­pı­lan­dı­ğı sa­nıl­mak­ta­dır. Ku­ru­luş amacı ti­ca­re­te ah­la­ki il­ke­ler ka­zan­dır­mak, esnaf da­ya­nış­ma­sı­nı sağ­la­mak, hal­kı­mız ara­sın­da ti­ca­ret kül­tü­rü­nü yay­mak ve ge­liş­tir­mek, hal­kın ti­ca­ret ve sanat ko­nu­sun­da al­da­tıl­ma­dan en iyi şe­kil­de hiz­met al­ma­sı­nı sağ­la­mak­tır.
Cimri ol­ma­mak, her ko­şul­da yar­dı­ma koş­mak, Baş­ka­la­rı­na kin bes­le­me­mek, zulüm yap­ma­mak, tam ter­si­ne yu­mu­şak ve ba­ğış­la­yı­cı olmak, Hırsa ka­pıl­ma­mak, rızka ka­na­at edip şük­ret­mek, Lez­ze­tin kö­le­si ol­ma­mak, nefsi ter­bi­ye etmek, Ay­rım­cı, ka­yır­ma­cı ol­ma­mak, doğru yol ne ise onu tut­mak, İşler kötü gi­din­ce tah­rip­kar, is­yan­kar ol­ma­mak, bunun ye­ri­ne ya­pı­cı olmak, ka­bi­li­yet­le­ri ge­liş­tir­mek, Ya­la­na te­nez­zül et­me­mek, doğru sözlü olmak Ahi­li­ğin baş­lı­ca ol­maz­sa ol­maz­la­rı­dır.
Gü­nü­müz in­sa­nı­nın sonu gel­mez hırs­la­rı ve buna bağlı ge­li­şen utanç ve­ri­ci ha­di­se­le­rin son bul­ma­sı için “Ahi­lik Teş­ki­la­tı” ben­ze­ri ör­güt­len­me­le­re ve ti­ca­ret er­ba­bı­nın ah­la­ki ko­nu­lar­da di­sip­li­ne edil­me­si­ne ih­ti­yaç du­yul­mak­ta­dır. Es­na­fı­mı­za “Biz ol­ma­dan, ben ola­mam” dü­şün­ce­si­nin aşı­lan­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Bu ci­het­ten “Ahi­lik Haf­ta­sı” önem­li­dir.
Tüm bu duygu dü­şün­ce­ler­le es­na­fı­mı­zın ahi­lik bay­ra­mı­nı kut­lu­yor daha nice bay­ram­la­rın ya­şan­ma­sı­nı yüce Allah’tan di­li­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com